Download ข้อสอบเก่า 5 ปี
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 32 ภาษาไทย ครั้งที่ 22 และสังคมศึกษา ครั้งที่ 21

ท่่านสามารถ ดูรหัสประจำตัวสอบ และ รหัสผ่านได้จาก บัตรประจำตัวสอบ

รหัสประจำตัวสอบ:

             รหัสผ่าน: