โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 31

สมัครด่วน!!! ภายใน 27 มิถุนายน 2559 รับสิทธิพิเศษ โควต้าฟรี 3 % และข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย คนละ 1 ชุด ฟรี!!| นักเรียนที่สมัครทดสอบความรู้จะได้รับรหัสผ่าน(Password)สำหรับดูข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
 • เวลาสอบ 8.30-10.30 น.
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย ป.3-ป.6 80 ข้อ , ม.1-ม.6 100 ข้อ
 • ข้อสอบแยกเป็น 4 parts คือ Grammar Structure,
  Reading Comprehension,Conversation และ Vocabulary
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 7 กันยายน 2559 ทาง www.sermpanya.com
  และรับผลได้จากอาจารย์ผู้ประสานงาน
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดภาษาอังกฤษ
  โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาทั่วประเทศโครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 21

สมัครด่วน!!! ภายใน 22 กรกฎาคม 2559 รับสิทธิพิเศษ โควต้าฟรี 3 % และข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย คนละ 1 ชุด ฟรี!!| นักเรียนที่สมัครทดสอบความรู้จะได้รับรหัสผ่าน(Password)สำหรับดูข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
 • เวลาสอบ 08.00-10.00 น.
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย แยกการทดสอบ เป็น 10 ระดับชั้น คือ
  ป.3,ป.4,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย ป.3-ป.6 80 ข้อ ม.1-ม.3 100 ข้อ ม.4-ม.6 120 ข้อ
  แบ่งการทดสอบ เป็น 4 ส่วนคือ หลักภาษาไทย,การใช้ภาษา,วรรณคดี,
  การอ่่านและการเขียน
 • ประกาศผลสอบ วันทีี่ 22 กันยายน 2559 ทาง www.sermpanya.com
  และรับผลได้จากอาจารย์ผู้ประสานงาน
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดภาษาไทย
  โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาทั่่วประเทศโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 20

สมัครด่วน!!! ภายใน 22 กรกฎาคม 2559 รับสิทธิพิเศษ โควต้าฟรี 3 % และข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย คนละ 1 ชุด ฟรี!!| นักเรียนที่สมัครทดสอบความรู้จะได้รับรหัสผ่าน(Password)สำหรับดูข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
 • เวลาสอบ 10.30-12.30 น.
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย แยกการทดสอบ เป็น 10 ระดับชั้น คือ
  ป.3,ป.4,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย ป.3-ป.6 80 ข้อ ม.1-ม.3 100 ข้อ ม.4-ม.6 120 ข้อ
  แบ่งการทดสอบ เป็น 5 ส่วนคือ ศาสนา,หน้าที่พลเมือง,เศรษฐศาสตร์,
  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 • ประกาศผลสอบ วันทีี่ 22 กันยายน 2559
  ทาง www.sermpanya.com และรับผลได้จากอาจารย์ผู้ประสานงาน
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดสังคมศึกษา
  โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาทั่่วประเทศโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 28 (จัดสอบแล้ว)

สมัครด่วน!!! ภายใน 11 ธันวาคม 2558 รับสิทธิพิเศษ โควต้าฟรี 3 % และข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย คนละ 1 ชุด ฟรี!!| นักเรียนที่สมัครทดสอบความรู้จะได้รับรหัสผ่าน(Password)สำหรับดูข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
 • เวลาสอบ 08.00-10.00 น.
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย แยกการทดสอบ เป็น 10 ระดับชั้น คือ
  ป.3,ป.4,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย 55 ข้อ
 • ประกาศผลสอบ วันทีี่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.sermpanya.com
  และรับผลได้จากอาจารย์ผู้ประสานงาน
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานคณิตศาสตร์
  โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาทั่่วประเทศโครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 28 (จัดสอบแล้ว)

สมัครด่วน!!! ภายใน 11 ธันวาคม 2558 รับสิทธิพิเศษ โควต้าฟรี 3 % และข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย คนละ 1 ชุด ฟรี!!| นักเรียนที่สมัครทดสอบความรู้จะได้รับรหัสผ่าน(Password)สำหรับดูข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
 • เวลาสอบ 10.30-12.30 น.
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย แยกการทดสอบ เป็น 10 ระดับชั้น คือ
  ป.3,ป.4,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5 และ ม.6
 • ข้อสอบแบบ ปรนัย 80 ข้อ
 • ประกาศผลสอบ วันทีี่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง www.sermpanya.com
  และรับผลได้จากอาจารย์ผู้ประสานงาน
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานวิทยาศาสตร์
  โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาทั่่วประเทศThursday the 25th. Joomla Template Maker. sermpanya.com
Copyright 2012

©