ลักษณะข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อสอบจะมีจำนวนตามความเหมาะสมในแต่ละวิชา

ลักษณะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

      ข้อสอบภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ คือ 1.Grammar 2.Reading  3.Conversation  4.Vocabulary แยกแบบทดสอบและการประเมินผลเป็น 10 ระดับ คือ ป.3, ป.4 ,ป.5,ป.6,ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,และม.6 ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 100-150 ข้อ (ป.3-ป.6 =100 ข้อ ,ม.1-ม.3=120 ข้อ , ม.4-ม.6=150 ข้อ 

ลักษณะข้อสอบวิชาภาษาไทย - สังคมศึกษา

       ข้อสอบภาษาไทยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ วัดด้านการอ่าน วัดด้านการเขียนและทักษะการสื่อสาร วัดด้านหลักภาษา และวัดด้านวรรณคดี สำหรับข้อสอบสังคมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 สาระคือ วัดด้านศาสนา วัดด้านหน้าที่พลเมือง วัดด้านเศรษฐศาสตร์ วัดด้านประวัติศาสตร์ และวัดด้าน ภูมิศาสตร์

ลักษณะข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

      ข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นมีจำนวน 55 ข้อ 55 คะแนน สำหรับข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3–ม.5 มีจำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน และระดับชั้น ม.6 มี 80 ข้อ 80 คะแนน โดยเฉพาะข้อสอบวิทยาศาสตร์ระดับม.1- ม.6 ได้จำแนกออกเป็น 3 สาขาวิชาย่อย คือ เคมี ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา ในรายงานผลสอบที่จัดส่งไปให้นักเรียน ยังได้ระบุถึงรายละเอียดของคะแนนในแต่ละสาขาวิชาย่อย เพื่อให้สามารถ  จำแนกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านักเรียนมีความ  เก่ง – อ่อนคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์แค่ไหนและอย่างไร

 

Thursday the 25th. Joomla Template Maker. sermpanya.com
Copyright 2012

©