Download ข้อสอบเก่า 3 ปี
โครงการทดสอบความรู้วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 34 , GAT ครั้งที่ 2, ภาษาไทย ครั้งที่ 24 และสังคมศึกษา ครั้งที่ 23

ท่่านสามารถ ดูรหัสประจำตัวสอบ และ รหัสผ่านได้จาก บัตรประจำตัวสอบ

รหัสประจำตัวสอบ:

             รหัสผ่าน: