Download ข้อสอบเก่า ฟรี
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 + PAT1 ครั้งที่ 1 วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 + PAT2 ครั้งที่ 1

ท่่านสามารถ ดูรหัสประจำตัวสอบ และ รหัสผ่านได้จาก บัตรประจำตัวสอบ

รหัสประจำตัวสอบ:

             รหัสผ่าน: